Vendime të KMK

Vendime të KMK sipas fushave

Publiciteti

Vendimi nr. 1, datë 07.10.2009 “Shqyrtimi i dy spoteve publicitare të transmetuara në mjetet e komunikimit nga kompania AMC SH.A”

Vendimi nr. 3, datë 01.04.2010 “Shqyrtimi i publicitetit “Flisni pafundësisht me të gjithë numrat Albtelekom, vetëm me 500 lekë në muaj”

Vendimi nr.6, datë 30.07.2010 “Shqyrtimi i praktikës së përsëritur në lidhje me mospërfshirjen e TVSH në çmimet e ofrimit te shërbimeve nga operatori Albtelekom sh.a – per rastin e tarifave të shërbimit ADSL”.

Vendimi nr. 7, datë 30.07.2010 “Shqyrtimi i dy publiciteteve të Albanian Airlines i)Piza-Piza starting from 76 euro ii) Tirana – London 39 euro + taxes “.

Vendimi nr. 8, datë 06.08.2010 “Shqyrtimi i praktikës së ofrimit të dy ofertave të Kompanisë Vodafone sh.a, përkatësisht: “Vodafone Card for all”: dhe “Paketa javore Vodafone Card”:

Vendimi nr.14, datë 04.02.2011 “Shqyrtimi i ankesës së paraqitur pranë këtij komisioni nga klientë të kompanisë “Eagle Mobile” , mbi publikimin në web-sitin e kësaj kompanie të “Marrëveshjes së Përdoruesit Fundor” , e cila jepet vetëm në gjuhën angleze”.

Vendimi nr. 25, datë 03.05.2012 “Shqyrtimi i shkresës së AMC me lëndë: “kërkesë ankimore në lidhje me praktikat tregtare të padrejta e çorientuese të ndjekur nga Vodafone Albania sh.a” .

Vendimi nr. 26, datë 03.05.2012 “Shqyrtimi i ankesës së Vodafone “ndaj praktikave tregtare të padrejta të ndjekura nga AMC”.

Vendimi nr. 36, datë 18.02.2015 “Shqyrtimi i ankesës së paraqitur nga Vodafone Albania ndaj Shoqërisë Albtelekom sh.a për praktikën tregtare me publicitetin Eagle rrjeti i vetem 3.5G”.

Vendimi nr. 39, datë 28.07.2015 “Shqyrtimin e ankeses së paraqitur nga kompania ROFIX ndaj Shoqërisë Alba Road sh.a për praktikën tregtare të padrejtë në publicitetin “Izolimi termik i fasadave – sistemi mantel – izoterm”

Praktike e padrejte tregtare

Vendimi nr. 4, datë 30.07.2010 “Shqyrtimi i deklarimit “Aprovuar nga Komuniteti Evropian” ne etiketimin e ujit Tepelena, nga operatori Uji Ftohtë Tepelenë sh.p.k.”

Vendimi nr.10, datë 25.10.2010 “Shqyrtimini i praktikës së ofrimit të lojës promocionale të kompanisë AMC sh.a: “Ëndrra e Verës”.

Vendimi nr.11, datë 25.10.2010 “Shqyrtimi i ankesës paraqitur nga universiteti Justiniani I, për publicitetin në mediat e shkruara dhe vizive ne lidhje me ofrimin e programit të studimeve të ciklit te tretë (Doktoraturë), nga ana e Universitetit Evropian i Tiranës.

Vendimi nr.12, datë 08.11.2010 “Shqyrtimi i praktikës tregtare në lidhje me ndërprerjen e ofrimit të shërbimit të transportit qytetas falas për udhëtarët, si dhe ndërprerjen e ofrimit të biletës së pajtimit mujor të përgjithshëm nga operatorët privat”.

Vendimi nr.13, datë 13.12.2010 “Shqyrtimi i ankesës , paraqitur nga Universiteti “Pavaresia” Vlorë, për publicitetin e shfaqur në mediat lokale, të shkruara dhe vizive nga ana e Universitetit Reald Vlorë, në lidhje me ofrimin e cikleve të studimit për shtatë degë, si të akredituara dhe te licensuara”.

Vendimi nr.30, datë 10.05.2013 “Shqyrtimi i ankesës së kompanisë Vodafon Albania sh.a, në lidhje me praktikën tregtare të ofertës “Telefonata pa limit”, të operatorit të telefonisë së Lëvizshme Eagle Mobile sh.a,”.

Vendim nr. 37, datë 26.06.2015  “Shqyrtimi i ankesës së konsumatorëve ne lidhje me praktikën e ndjekur nga shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT) nëpërmjet njoftimit të publikuar në faturën e ujit për detyrimin e verifikimit të aparatit matës nga konsumatorët”.

Vendimi nr. 34, datë 26.12.2014 “Shqyrtimi i ankesave kundrejt Zyrës së Këmbimit Valutor”Pro-Exchange” për aplikim komisioni për cdo transaksion këmbimi valutor”.

Vendimi nr. 38, datë 12.07.2015 “Shqyrtim ankesën e paraqitur nga Autoriteti i Konkurrencës në lidhje me praktikën e ndjekur nga Albtelecom, sh.a. në ofrimin e “Paketës 690”

Vendim nr. 44, date 11.04.2017 “Shqyrtim i praktikave tregtare të operatorëve ekonomik në lidhje me vendosjen në treg të marrësve numerikë  si dhe informimin e ndërgjegjësimin e konsumatorëve”

Vendim nr. 45 date 16.05.2017 “Shqyrtimin i ankesës në lidhje me shërbimin e instalimit të pajisjes së filtrimit të ujit të pijshëm në banesë nga kompania Blue Filters AL”

Shitja e energjisë, sherbimet e ujit dhe telekomunikacionit

Vendimi nr.2, datë 01.04.2010 “Shqyrtimi i praktikës së mos-dorëzimit të faturave nga ana e operatorit të telefonisë fikse Albelekom sh.a në vendbanimin e konsumatorëve”.

Vendim nr. 5, datë 30.07.2010 “Shqyrtimi i mënyrës së faturimit të shërbimit të telefonisë fikse, nga operatori ALBTELEKOM sh.a”.

Vendimi nr.16, datë 04.02.2011 “Shqyrtimi i praktikës e mënyrës së faturimit të shërbimit të telefonisë fikse, si dhe të dorëzimit të këtyre faturave tek konsumatorët nga ana e operatorit ALBTELEKOM Sh.a.”

Vendimi nr. 24, datë 03.05.2012 “Shqyrtimi i ankesave të konsumatorëve ndaj operatorit CEZ Shpërndarje”.

Kushte të padrejta në kontrata

Vendimi nr. 9, datë 06.08.2010 “Shqyrtimi i kontratës së furnizimit me ujë te pijshëm të Ujësjellës Kanalizime sh.a, Korçe”.

Vendim nr. 15, datë 04.02.2011 “Shqyrtimi i ankesës, në lidhje me ndryshimin e normës së interesit, në kundershtim me “Kontratën e Huas” nr. 3875 datë 3.03.2008 dhe “Shtese Kontratën”, të lidhur me Alpha Bank – Albania, Dega Shkodër”.

Vendimi nr. 23, datë 22.02.2012 “Shqyrtimi i ankesës, në lidhje me praktiken e ndjekur nga Ndërmarrja e Trajtimit të Studentëve Shkodër, në rastet kur studentët kanë kryer parapagimin e tarifës se qirasë vjetore sipas kontratës dhe kur studenti vendos për të mos përmbushur kontratën e qirasë, që në rastin konkret është për arsye objektive të fitimit të një burse në një universitet të një rrethi tjetër.

Vendimi nr. 33, datë 17.10.2014 “Shqyrtimi i Raportit te Vleresimit të “Kushteve të përgithshme të kontratës së furnizimit me energji elektrike për klientët familjarë”.

Vendimi nr. 35, datë 18.02.2015 “Shqyrtimi i Raportit “Vlerësimi paraprak i Kontratës për Shërbime Ujësjellës Kanalizime”.

Vendim nr. 40, datë 07.10.2016 “Shqyrtim i raportit “Vlerësim paraprak i kushteve të përgjithshme të “Kontratës së Pajtimit: Kushtet dhe Termat e Përgjithshme” të shoqërisë “Albanian Satellite Communications” sh.p.k [Tring],”.

Vendim nr. 41, datë 07.10.2016 “Shqyrtim i raportit “Vlerësim paraprak i kushteve të përgjithshme të “Kontratës së Pajtimit për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe televizionit dixhital kabllor”, të operatorit Albanian Broadband Communication sh.p.k (ABCom sh.p.k)”

Vendim nr. 42, datë 07.10.2016 “Shqyrtim i raportit “Vlerësim i kushteve të përgjithshme të “Kontratës së Shërbimit”, të operatorit “Abissnet” sh.a.”

Vendim nr. 43, datë 07.10.2016 “Shqyrtim i raportit “Vlerësim i kushteve të përgjithshme të KONTRATËS SË PAJTIMIT për kategorinë familjar, të Operatorit të Shërbimit te Telefonisë Publike Fikse dhe Aksesit ne Internet Albtelecom sh.a”

Detyrim për dhënie informacioni

Vendimi nr.17, date 07.11.2011 “Shqyrtimi i përgjigjes së operatorit CEZ Shpërndarje,ndaj kërkesës për informacion të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve drejtuar këtij operatori, në lidhje me fillimin e shqyrtimit të një numri të konsiderueshëm të ankesave të konsumatorëve ndaj operatorit CEZ Shpërndarje”.

Vendimi nr. 18, date 27.01.2012 “Shqyrtimi i ankesës së ardhur nga nje ish-studente e Universitetit Jo Publik “Vitrina” në drejtim të këtij universiteti në lidhje me menyrën e çrregjistrimit nga Universiteti “Vitrina”, si dhe sigurimin e listës së programeve mësimore të vitit të parë akademik të përfunduar nga studentja kundrejt një pagese të caktuar nga universiteti të paparashikuar në kontraten e lidhur ndërmjet këtyre dy palëve”.

Vendim nr. 19, datë 22.02.2012 “Shqyrtimi i ankesës së ardhur nga Esmeralda Elezaj, ish-studente e Universitetit Jo Publik “Vitrina”, në lidhje me praktikën e çregjistrimit që ndiqet nga ky Universitet.

Vendim nr. 21, datë 22.02.2012 “Shqyrtimin e ankesave të konsumatorëve ndaj operatorit CEZ Shpërndarje”

Vendimi nr. 22, datë 22.02.2012 “Shqyrtimi i ankesës, në lidhje me praktikën e ndjekur nga Ndërmarrja e Trajtimit të Studentëve Shkodër, në rastet kur studentet kanë kryer parapagimin e tarifës së qirasë vjetore dhe kur studenti vendos për të mos përmbushur kontratën e qerasë”.

Vendimi nr. 27, datë 05.02.2013 “Shqyrtimi i çështjes së Univerisitetit Vitrina në lidhje me mungesën e dhënies së informacionit të kërkuar nga KMK”.

Përputhshmeria kontraktuale e sherbimeve

Vendimi nr. 20, datë 22.02.2012 “Shqyrtimi i ankesës së ardhur nga Esmeralda Elezaj, ish-studente e Universitetit Jo Publik “Vitrina”

Vendimi nr. 28, datë 06.05.2013 “Shqyrtimin e ankesës së ardhur nga një grup ish-studentësh të Universitetit Jo Publik  “Vitrina”,  në lidhje me çregjistrimin nga Universiteti “Vitrina”, si dhe sigurimin e listës së programeve mësimore kundrejt pagesës të caktuar nga universiteti, të paparashikuar në kontratën e lidhur ndërmjet këtyre palëve”

Vendimi nr. 29, datë 06.05.2013 ” Shqyrtimin i ankesës së ardhur nga një grup ish-studentësh të Universitetit Jo Publik  “Vitrina”,  në lidhje me: dyfishimin  e  tarifave  të  përcaktuara  në  kontratë,  për  pjesëmarrje  në  provime,  punime shkencore etj”.

Shërbimet financiare

Vendimi nr. 31, datë 29.07.2014 “Shqyrtimi i informacionit përmbledhës nga Sektori i mbrojtes. së Konsumatoreve në lidhje me mangesitë në dhënien e informacionit për Kredinë Konsumatore nga Bankat e Nivelit te dytë”.

 

 

 

 

Kjo faqe është krijuar me mbështetjen e Qeverisë Gjermane, projekti i GIZ: Mbështetje për përafrimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së.