Të reja

Mbledhje e Këshillit Bashkërendues

 

IMG_5083 IMG_5087 IMG_5078

Ditën e mërkurë më datë 16.12.2015, Drejtoria e Tregut të Brendshëm në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes organizoi mbledhjen e Këshillit Bashkërendues.

Fjala përshëndetëse u mbajt nga Sekretari i Përgjithshëm i MZHETTS z. Frederik Seiti.

Me pas, anëtarët e këshillit bashkërendues, vijuan me propozimet për përmirësime ne Rregulloren e funksionimit të Këshillit Bashkërendues, prezantimin e Strategjisë së Mbrojtjes së Konsumatorëve, miratuar në shtator 2015 si dhe diskutime, në lidhje me situatën dhe ecurinë e aktiviteteve qe janë te lidhura me mbrojtjen e konsumatorëve, sipas fushave përkatëse institucionale.

 

Kjo faqe është krijuar me mbështetjen e Qeverisë Gjermane, projekti i GIZ: Mbështetje për përafrimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së.