Të reja

Miratimi i Strategjisë së Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Mbikëqyrjes së Tregut 2020

Në datë 16.09.2015 miratohet nga Këshillin i Ministrave, Strategjia e Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Mbikëqyrjes së Tregut 2020.

Strategjia e Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Mbikëqyrjes së Tregut 2020, është dokumenti politik ku gjejnë shprehje politikat e Qeverisë për mbrojtjen e konsumatorëve dhe mbikëqyrjen e tregut. Ky dokument vendos në qendër të tij konsumatorët dhe synon fuqizimin e tyre për një rol aktiv në treg, duke ushtruar të drejtat dhe fuqinë e tyre të zgjedhjes së mirë informuar në blerjen e mallrave dhe shërbimeve.

Strategjia është miratuar me VKM nr. 753, datë 16.9.2015.

Strategjia e Mbrojtjes se Konsumatoreve dhe Mbikëqyrjes se Tregut

Kjo faqe është krijuar me mbështetjen e Qeverisë Gjermane, projekti i GIZ: Mbështetje për përafrimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së.