Publikimet

Publikimet

kredi-konsumatoreShpjeguesi për kredinë konsumatore

Shpjeguesi i kredisë konsumatore është përgatitur për t`ju ardhur në ndihmë bankave të nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri dhe konsumatorëve, me qëllim që të dyja palët të mund të kuptojnë më mirë të drejtat dhe detyrimet përkatëse që lidhen me kredinë konsumatore, e në mënyrë të veçantë të kuptojnë rëndësinë që ka çdo element i këtyre të drejtave dhe detyrimeve, për një marrëdhënie të balancuar e për rrjedhojë, për një konsumator më të mbrojtur

 

paketat-udhetimitShpjeguesi për paketat e udhëtimit

Ky shpjegues është përgatitur për t’ju ardhur në ndihmë agjencive të udhëtimit që operojnë në Shqipëri dhe konsumatorëve, me qëllim që të dyja palët të mund të kuptojnë më mirë të drejtat dhe detyrimet përkatëse që lidhen me paketat e udhëtimit, e në mënyrë të veçantë të kuptojnë rëndësinë që ka çdo element i këtyre të drejtave dhe detyrimeve, për një marrëdhënie të balancuar e për rrjedhojë, për një konsumator më të mbrojtur

 

U shpërndanë për konsumatorët, në rrethin e Tiranës 5 mijë fletëpalosje

Të ndryshosh mendje është e drejta juaj!” flyer3

Shpjegues për praktikat e padrejta tregtare

Shpjegues për kushtet e padrejta në kontratat me konsumatorët

Shpjegues për kontratat e shitjes

Kjo faqe është krijuar me mbështetjen e Qeverisë Gjermane, projekti i GIZ: Mbështetje për përafrimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së.