Publikimet

Publikimet

 koverUntitled2

Shpjeguesi për kredinë konsumatore

Shpjeguesi i kredisë konsumatore është përgatitur për t`ju ardhur në ndihmë bankave të nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri dhe konsumatorëve, me qëllim që të dyja palët të mund tëkredi-konsumatore kuptojnë më mirë të drejtat dhe detyrimet përkatëse që lidhen me kredinë konsumatore, e në mënyrë të veçantë të kuptojnë rëndësinë që ka çdo element i këtyre të drejtave dhe detyrimeve, për një marrëdhënie të balancuar e për rrjedhojë, për një konsumator më të mbrojtur

 

paketat-udhetimitShpjeguesi për paketat e udhëtimit

Ky shpjegues është përgatitur për t’ju ardhur në ndihmë agjencive të udhëtimit që operojnë në Shqipëri dhe konsumatorëve, me qëllim që të dyja palët të mund të kuptojnë më mirë të drejtat dhe detyrimet përkatëse që lidhen me paketat e udhëtimit, e në mënyrë të veçantë të kuptojnë rëndësinë që ka çdo element i këtyre të drejtave dhe detyrimeve, për një marrëdhënie të balancuar e për rrjedhojë, për një konsumator më të mbrojtur

 

 Të ndryshosh mendje është e drejta juaj!

45454

Shpjegues per Praktikat e Padrejta Tregtare 

prtrg

 

Shpjegues per kushtet e padrejta ne kontratat me konsumatoret                                                                                                                                                        Shpjegues per Kontratat e Shitjes 3256457

                                                                                           323232

 

Kjo faqe është krijuar me mbështetjen e Qeverisë Gjermane, projekti i GIZ: Mbështetje për përafrimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së.