Ankesa

Ankesa

Në rastin kur ke blerë ose porositur një produkt ose një shërbim dhe më vonë ke zbuluar një difekt, edhe në rast se mirëmbajtja ka qenë korrekte, atëhere ti duhet menjëherë të mbledhësh të gjitha dokumentet që vërtetojnë kryerjen e blerjes dhe të kontaktosh tregtarin. Duhet t’ia shpjegosh tregtarit problemin që të ka dalë dhe t’i sugjerosh një zgjidhje që ty të duket e arësyeshme. Në rast se tregtari nuk reagon ndaj ankesës verbale, ti duhet ta bësh atë me shkrim, së bashku me kopjen e dokumentit që vërteton kryerjen e blerjes nga ana jote.

Kujdes: Ti nuk mund të bësh ankesën, në rast se e ke përdorur produktin (për shembull, këpucët) çdo ditë dhe si rezultat ka dalë jashtë përdorimit; produkti është keqpërdorur; produkti është keqtrajtuar dhe si rezultat, është dëmtuar (djegur, prerë, thyer, kimikisht i dëmtuar).

Fields marked with an * are required

Te dhëna personale

Nga kush e morrët shërbimin?

A ia keni parashtruar ankesën tuaj në mënyrë të drejtpërdrejtë ofruesit/shitësit?

Përshkruani arsyet e ankesës suaj

Si dëshironi që të zgjidhet ankesa juaj?

 

Kjo faqe është krijuar me mbështetjen e Qeverisë Gjermane, projekti i GIZ: Mbështetje për përafrimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së.